نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت
تکنسین داروخانه 18 بهمن ماه 750/000 روزهای جمعه 9 الی 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
تکنسین داروخانه 02 بهمن ماه 750/000 صبح زوج 9 الی 13 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
تکنسین داروخانه 25 آبان ماه 750/000 عصر زوج 15 الی 18 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه 26 مهر ماه 750/000 جمعه 9 الی 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه 11 آبان ماه 750/000 شنبه دوشنبه چهارشنبه 9 الی 12 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه 98/07/02 750/000

یکشنبه

سه شنبه 

14 الی 17 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه 98/06/21 750/000 جمعه 9 الی 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه شهرویور 750/000

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

8 الی 13 یک ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه 25 مرداد  750/000 جمعه 9 تا 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه اوایل مرداد ماه  750/000

شنبه 

دوشنبه 

چهارشنبه 

15 تا 18 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
تکنسین داروخانه
اواسط تیرماه 
750/000
شنبه 
دوشنبه
چهارشنبه
11 تا 13
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
پایان
تکنسین داروخانه
 اواسط تیر ماه 
750/000
شنبه 
دوشنبه 
چهارشنیه
15 الی 18
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
پایان
تکنسین داروخانه
 اوایل مرداد ماه
 750/000
 جمعه 
 14 الی 19
دو ماه 
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
پایان
تکنسین داروخانه
98/04/07
750/000
جمعه
14 الی 19
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
پایان
تکنسین داروخانه
98/03/30
750/000
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه 
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک 4
پایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام دوره تاریخ شروع مبلغ روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار دندانپزشک اواسط آذر ماه 850000 صبح های فرد 10 الی 13 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
دستیار دندانپزشک 23 آبان ماه 850/000 پنج شنبه 14 الی 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری  
دستیار دندانپزشک 12 آبان ماه 850/000 عصر فرد 14 الی 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
 دستیار دندانپزشک  98/7/26 850/000   عصرجمعه 12 الی 17  دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4  در حال رزور 
دستیار دندانپزشک نیمه دوم شهریور 850/000 جمعه  9 الی 14 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
دستیار دندانپزشک مهرماه  850/000 پنج شنبه  9 الی 14 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال برگزاری
دستیار دندانپزشک مهرماه  850/000 عصر فرد  14 الی 19 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 ردر حال برگزاری
دستیار دندانپزشک 98/6/26 850/000

یکشنیه 

سه شنبه 

پنجشنبه 

10 الی 13 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام
دستیار دندانپزشک 15 مرداد 850/000

یکشنه 

سه شنبه

14 تا 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام
             
دستیار دندانپزشک 98/04/16 850/000 یکشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
10 الی 13 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام دوره 
دستیار دندانپزشک اواسط تیر ماه 850/000 یکشنبه
سه شنبه
15 الی 18 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام دوره 
دستیار دندانپزشک 98/04/06 850/000 پنج شنبه 9 الی 14 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام دوره 
دستیار دندانپزشک 98/03/31 850/000 جمعه 9 الی 14 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام دوره 
               
               
               
               
               
نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت
کلاس پذیرش آزمایشگاه 17 بهمن ماه 580/000 پنج شنبه  13 الی 18 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو
کلاس پذیرش آزمایشگاه مهرماه 580/000 پنج شنبه  14 الی 19 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
کلاس پذیرش آزمایشگاه اواخر تیرماه
580/000
سه شنبه  14 الی 19 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
کلاس پذیرش آزمایشگاه 
98/03/31
580/000
پنج شنبه 
14 الی 19
دو ماه
میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 پایان
               
               
               
نام دوره
تاریخ شروع
مبلغ
روز
ساعت
مدت
محل برگزاری
وضعیت

فوریت پزشکی  

17 بهمن ماه  580/000 پنج شنبه  13 الی 18 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 در حال رزرو

فوریت پزشکی  

1 آذر ماه 580/000 جمعه 14 الی 19 دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام

فوریت پزشکی  

مرداد ماه  580/000

شنبه 

دوشنبه

چهارشنبه 

عصر دو ماه  میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام

فوریت پزشکی  

اواسط مرداد  580/000 جمعه  صبح دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام

فوریت پزشکی   

98/04/01 580/000 شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
9 الی 12 دو ماه میدان انقلاب، نرسیده به جمالزاده شمالی، بن بست خالقی، پلاک 4 اتمام
نام دوره تاریخ شروع مبلغ روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
ماساژ کلاسیک و درمانی  98/6/8  1800000  جمعه   9 الی 16  سه ماه  میدان انقلاب،نرسیده به جمالزاده شمالی،بن بست خالقی، پلاک4  در حال رزرو
               
نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه148) 1398/03/30 1398/06/08 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه149) 1398/04/06 1398/06/15 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار ایمپلنت (گروه8) 1398/03/23 1398/03/31 پنجشنبه-جمعه 8-17 20 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه146) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه147) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه145) 1398/02/16 1398/05/02 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه144) 1398/02/15 1398/05/06 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه143) 1398/02/12 1398/05/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه142) 1397/12/02 1398/03/28 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری

آدرس محل تشکیل کلاسها :

میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران - خیابان فخررازی پایین از سازمان غذا و دارو تقاطع خیابان روانمهر - پلاک ۲۲ مجتمع آموزشی امام خمینی طبقه همکف انجمن پرستاری

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 

02166459214
02166459637

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search