دستیاری دندانپزشکی

 نمونه سوالات دستیاری 

به خطی که از وسط دندانها می گذرد چه می گویند؟

الف)مگزیلا         ب)مندیبل                    ج) مید لاین                د)ربع فکی

به سطح کنار زبان چه می گویند؟

الف) پالاتال                    ب)لیگوآل           ج) اکلوزال       د)اینسیزال

سطوح بین دندانی را چه می نامند؟

الف) اکلوزال               ب) پروگزیمال            ج) دیستال و مزیال        د) گزینه ب وج

دوره مخلوط به دوره ای می گویند ؟

الف) دوره شیری و دائمی      ب) دوره شیری           ج)سن 6 تا 12 سال           د) دوره دائمی

به حفره  جایگاه دندان چه می گویند؟

الف) آلوئول           ب)الیاف دور دندانی      ج) الیاف پریودنتال           د) الیاف نگهدارنده

به لایه محافظ بالای لثه و زیر لثه چه می گویند؟

الف)مینا و عاج            ب) مبینا و انامل          ج) انامل و سمنتوم       د)سمان و سمنتوم

به شیار سطح دندان چه می گویند؟

الف) فوسا              ب) کاسپ         ج) عاج         د)سمنتوم

حفره باز انتهای اپکس چیست ؟

الف) اپیکال فورامن            ب) فورکا             ج) فوسا          د) ب و ج

برای شستن و خشک کردن دندان از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف)پدال              ب) ساکشن         ج)پوآر                 د)کراشوار

کراشوار چیست؟

الف) برای شستن و خشک کردن دندان                              ب)برای تراش دندان

ج)برای مکش آبهای موجود در دهان                         د)محل تخلیه بزاق و آبهای موجود در دهان

دستگاهی که کامپوزیت را خشک می کند چه نام دارد؟

الف) پوآر                      ب) رادیو گرافی                 ج) لایت کیور               د) دایکال

کدام بی حسی برای بیماران خاص می باشد؟

الف)لیدوکائین               ب)ژل لیدوکائین             ج)اسپری لیدوکائین              د)سیتانست

عمل کف بندی چه موقع انجام میگیرد؟

الف)هنگامی که پوسیدگی عمیق و نزدیک به عصب باشد.

ب) هنگامی که پوسیدگی به عصب رسیده باشد

ج) هنگامی که پوسیدگی در قسمت تاج دندان باشد

د)هنگامی که پوسیدگی در فوسا و کاسپ دندان باشد.

ترمیم  آمالگام را با چه وسیله ای فشرده می کنند؟

الف) قلم کندانسور         ب) قلم کارور        ج) قلم برینشر تخم مرغی             د) قلم اسپاتول

نوار ماتریکس را با چه وسیله ای نگه می دارند؟

الف)پنس                  ب)وج                 ج)ماتریکس هلدر              د) نوار ماتریکس لوپدار

اسیراچ و باندینگ مربوط به کدام گزینه است؟

الف)آمالگام                 ب)کامپوزیت                 ج)ترمیم همرنگ دندان         د) ب وج

در قالبگیری خمیر پوتی با چه ماده ای مخلوط می شود؟

الف)اکتیواتور             ب)آلژینات                  ج)واش           د) موم بایت

به روکش تمام فلز و سرامیکی خام چه می گویند؟

الف) فریم و گلیز       ب) پرسلن و گلیز                 ج)فریم و پرسلین           د)موم و پرسلن

کدام وسیله با حرکت رفت و برگشت در داخل کانال پالپ را خارج می کند؟

الف) گوتاپرکا            ب)فایل                 ج) پیپرپونیت                د) کن کاغذی

با کدام وسیله در اندوکانالها را شسته و خشک می کنیم؟

الف)پییرپونیت     ب) سرم و پیپرپونیت       ج)سرم و کن کاغذی      د) ب و ج  

با کدام فایل مواد اندو را فشرده می کنیم؟

الف) کی فایل             ب)اسپیریدر                         ج) هدستروم                             د)ینتی

کدامیک از عکسها زیر داخل دهانی می باشد؟

الف)اکلوزال                ب) بایت وینگ                    ج) او.پی.جی          د) الف و ب

مایع چاپ عکس به ترتیب نام ببرید؟

الف)آب-ظهور-ثبوت           ب)ظهور-ثبوت- آب     ج) ظهور آب – ثبوت    د)ثبوت-آب-ظهور

به وضعیت غیرطبیعی دندانها چه میگویند؟

الف)مال الکوژن            ب) ارتودنسی              ج) مشکلات فکی            د) ناهنجاری

ارتودنسی پلاک مربوط به کدام شاخه است؟

الف) براکت گذاری        ب)بند گذاری           ج)ارتودنسی متحرک             د) ارتودنسی ثابت

برای بستن فواصل از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف)اسپراتیور          ب) چین                ج)آرچ وایر                  د) براکت

در دندان های شیری جایگزین پالپ چه ماده ای قرار می گیرد؟

الف )اوژنول         ب)زونالین             ج) فرمالین          د)الف وب 

به روکش دندان های شیری چه می گویند؟

الف)اس.اس.کراون           ب)کراون         ج) پرسلین            د)فضا نگهدار

مواد تشکیل دهنده پلاک چه نام دارد؟

الف) سیم         ب)آکریل دورالی      ج) سیم وآکریل دورالی                    د)آکریل

کار الواتور و فورسپس چیست؟

الف) کشیدن دندان         ب)لق کردن و کشیدن دندان         ج)لق کردن دندان   د)کشیدن و لق کردن دندان

کاو هوران مربوط به کدام گزینه است؟

الف)فورسپس        ب) الواتورها                 ج)فورسپس مگزیلا               ج) لق کردن دندان

برای خارج کردن کیست و عفونت از محل جراحی از چه وسیله ای  استفاده می شود؟

الف)بن فایل                ب)رانژور           ج) رترکتور              د)کورت جراحی

کدامیک  از گزینه های زیر دهان باز کن می باشد؟

الف)موس گگ            ب) موس پروپ                ج) رترکتور               د) هر 3مورد

کار چیزل و ملت چیست؟

الف) کشیدن و لق کردن دندان                                     ب)قطعه قطعه کردن دندان نهفته

ج)برش لثه                                                              د)برداشتن تیغه های استخوانی از محل جراحی

کدام یک از موارد زیر مربوط به پروتز و ایمپلنت میباشد؟

الف)کراون            ب)بریچ                    ج)دنچر                  د) هر3مورد

به هر یک موهای مسواک .............................میگویند.

الف)  رو                ب)تافت                 ج) کالمن                 د) بریستل

کدام شیوه مناسب برای کودکان زیر 5 سال است؟

الف)   مودیسایداستیلمند          ب) منشور                  ج)  اسکراپ            د)سالکولاربیس

کدام دهان شویه احتمال افزایش سرطان دهان را در پی دارد؟

الف)  دهان شویه های صنعتی و غیر الکلی ب) دهان شویه های گیاهی

ج)دهان شویه های آب و نمک                       د) دهان شویه های الکلی                         

این بیماری بر اثر عفونت بین دندان ها ایجاد می شود ؟

الف) آبسه  ب)  دندان خندقی                        ج) خشکی دهان        د) عفونت غدد بزاقی

این بیماری میتواند غدد لوزالمعده و تخمدان را درگیر کند؟

الف)اریون                  ب) آبسه                   ج) هرپس             د) التهاب زبان

کدام یک از بیماریهای ذکر شده بر اثر مصرف تنباکو به وجود می آید؟

الف) عفونت غدد بزاقی               ب)سوزش دهان           ج)تبخال        د) لوکوپلاکی

برای استریل وسایل با حرارت خشک (فور) کدام دما و زمان مناسب است؟(بدون در نظر گرفتن زمان گرم شدن فور)

الف)160درجه 2ساعت      ب)170 درجه 2 ساعت         ج)160 درجه 1 ساعت                 د)مورد ب و ج

پک های استریل شده تا چه مدت استریل باقی می مانند؟

الف) 1 سال                ب)3 ماه                 ج)6 هفته                  د)6 ماه

ملاک ما برای ضد عفونی توانایی از بین بردن ........... است.

الف)    قارچ ها       ب) ویروس هرپس         ج) هپاتت             د) اسپورها

کدام مورد از وظایف مدیر مجموعه نمی باشد؟

الف) برنامه ریزی               ب)تعیین اهداف         ج)  پیگیری و اجرا     د) سازمان دهی و رهبری

کپی برداری از پرونده بیماران باید با اجازه چه شخصی انجام گردد؟

الف)مدیریت          ب)به مسئول بایگانی                   ج)پزشک بیمار                  د)پذیرش

اولین اصل در اخلاق پزشکی کدام گزینه است؟

الف)رضایت بیمار برای انجام درمان                        ب) ارائه درمان با کمترین عوارض

ج) کسب مهارت های لازم                                  د) امانت داری

کدام گزینه جزوء اجزایی پریودونشیوم نمیباشد؟

الف)    لثه آزاد                         ب)  دنتین        ج) سمنتوم              د) لیگامان پریودونتال

عمق سالکوس در حالت طبیعی چقدر است؟

الف)2میلی لیتر      ب)1 میلی لیتر          ج) 5/2 میلی لیتر                             د) 3 میلی لیتر

کدام مورد جزوء استیملر ها نمیباشد؟

الف) شیزل                             ب) سیکل                    ج) هو                    د) گریسی  

νنمونه سوالات دستیاری دندانپزشک

به بزرگنمایی کل تصویر در رادیو گرافی چه می گویند؟

الف: الوگیشن                                      ب:کن کات                    

ج : سوپر ایمپوزیشن                            د:مگنی فیکیشن                

1

به نور تاریکخانه چه می گویند؟

الف: نور قرمز        ب : نور شفاف         ج : نور سیف                   د: هیچکدام

2

به ترمیم آمالگام چه می گویند؟

الف : فیلینگ                                      ب:آمالگام فیلینگ          

ج:فیلینگ نقره ای                                 د:فیلینگ خلفی

3

به روکش دندان چه می گویند؟

الف : بریج              ب: دنچر                ج:کراون                         د :پارسیل

4

مواد اصلی تشکیل دهنده دندان چیست؟

الف: کلسیم              ب: فسفر              ج: فلوراید                          د: همه موارد

5

کدام گزینه وظیفه ساخت و ساز، تغذیه بافت ساخته شده، حسن و دفاع را به عهده دارد؟

الف: DENTIN          ب: ENAMEL        ج:PULP          د: هیچکدا م

6

حفره استخوانی که دندانها را پوشش داده چه می­نامند؟ و تعداد دندانهای شیری در هر فک چند عدد می باشد؟

الف: دیستال- 20عدد                                ب: نکروز- 10عدد   

ج: آلوئول- 10عدد                                    د:آلوئول- 20عدد

7

عوامل خطر در بیماری پریودنتال (بیماری لثه) کدام است؟

الف: دیابت               ب: دخانیات            ج: الف و ب            د: هیچکدام

8

تفاوت ظاهری ترمیمی کامپوزیت و ترمیمی آمالگام در چیست؟

الف: در ظاهر تفاوتی ندارد، فقط در استحکام و مقاومت متفاوت می باشد.      

ب: کامپوزیت به صورت خمیری و آمالگام به صورت جامد می باشد.         

ج: کامپوزیت مواد همرنگ دندان است و آمالگام نقره­ای رنگ می باشد.      

    د: کامپوزیت نقره­ای رنگ است و آمالگام همرنگ دندان می باشد.

9

نشانه های عفونت در دندان را نام ببرید؟

الف: احساس سرما در دندان- لرزش- سرگیجه – دیسفاژی- اختلال حرکتی      

ب: احساس گرما در دندان- ناتوانی در باز کردن کامل دهان- دیسفاژی 

ج:  لرزش- سرگیجه – آبریزش- سرماخوردگی      

 د: آبسه دو طرف صورت

10


 

 

آدرس محل تشکیل کلاسها :

میدان انقلاب خیابان آزادی روبه روی ایستگاه بی آرتی قریب نبش خیابان والعصر پلاک ۱۰۹ ساختمان پزشکان تمجیدی طبقه ۴

پست الکترونیک :Elme.salamat@gmail.com

تلفن های مرکز آموزش: 
02166575754
09010580311

سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

چگونه میتوانم به شما کمک کنم؟
Close and go back to page

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش انجمن پرستاری می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search